نگاره: از درون هر پرسش، پرسشی تازه زاده می‌شود، دشوارتر و پیچیده‌تر، و این راز جنگجو است… راز زیستن… رازِ هستن…

مسعود بُربُر پنج شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ ۰
نگاره:  از درون هر پرسش، پرسشی تازه زاده می‌شود، دشوارتر و پیچیده‌تر، و این راز جنگجو است… راز زیستن… رازِ هستن…
Posted by | View Post | View Group

فرستادن دیدگاه »