نگاره: کودک راهنما که جلوی ما حتی در ارتفاع ۲۸۰۰ متری هم می‌دوید، دوزانو نشست، علف‌ها را کنار زد، و ما را میهمان تماشای خانه‌ی گرم پرندگان کرد، میان علف‌ها روی زمین: پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی…

مسعود بُربُر جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ ۰
نگاره:  کودک راهنما که جلوی ما حتی در ارتفاع ۲۸۰۰ متری هم می‌دوید، دوزانو نشست، علف‌ها را کنار زد، و ما را میهمان تماشای خانه‌ی گرم پرندگان کرد، میان علف‌ها روی زمین: پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی…

فرستادن دیدگاه »