نگاره: بنشین رفیق، دمی بیاسا، و لبخند بزن، خیره در باد… Sit down dude, get some rest, and smile, staring at the wind…

مسعود بُربُر شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ ۰
نگاره:  بنشین رفیق، دمی بیاسا، و لبخند بزن، خیره در باد… Sit down dude, get some rest, and smile, staring at the wind…
Posted by | View Post | View Group

فرستادن دیدگاه »