نگاره: #مامان‌بزرگ ، دوشش را گرفت، ترگل ورگل شد، ماه شد، نشست روی مبل، سرش را تکیه داد، #تمام شد…

مسعود بُربُر چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ ۰
نگاره:  #مامان‌بزرگ ، دوشش را گرفت، ترگل ورگل شد، ماه شد، نشست روی مبل، سرش را تکیه داد، #تمام شد…
Posted by | View Post | View Group

فرستادن دیدگاه »