نگاره: به دوردست‌ها خیره مانده بودند. به خیلی دوردست. به هزار سال پیش… They were stuck with a faraway look, staring at… a thousand years ago

مسعود بُربُر یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰
نگاره:  به دوردست‌ها خیره مانده بودند. به خیلی دوردست. به هزار سال پیش… They were stuck with a faraway look, staring at… a thousand years ago
Posted by | View Post | View Group

فرستادن دیدگاه »