نگاره: صاحبان این کلاه‌ها سرها دادند تا هموطن خوزستانی خرمشهری امروز همچنان با افتخار ایرانی باشد. قهرمانانی که همواره «سران» ما می‌مانند و هیچ گاه فراموششان نخواهیم کرد.

مسعود بُربُر چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ ۰
نگاره:  صاحبان این کلاه‌ها سرها دادند تا هموطن خوزستانی خرمشهری امروز همچنان با افتخار ایرانی باشد. قهرمانانی که همواره «سران» ما می‌مانند و هیچ گاه فراموششان نخواهیم کرد.
Posted by | View Post | View Group

فرستادن دیدگاه »